CULTURA

OFICINA JOVE

 • Suport i assessorament a l’hora de redactar Plans Locals i projectes d’actuació anuals de joventut als ajuntaments mancomunats.

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

 • Sol·licitar certificació cadastral al voltant dels béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra.

SERVEI DE CATALÀ

 • Atenció de consultes sobre drets lingüístics
 • Revisió de textos breus
 • Sessions sobre recursos lingüístics a la xarxa i sobre llenguatge no sexista
 • Informació sobre recursos lingüístics, terminologia i formació
 • El Servei de Català col·labora amb les administracions locals per garantir la capacitació lingüística del personal al seu servei, motiu pel qual assessora,  en matèria lingüística, en els processos de selecció de personal i en la provisió de llocs de treball. Això inclou avaluar les persones candidates que no acrediten documentalment els coneixements de llengua catalana adequats al perfil de la plaça que es convoca.

ACTIVITAT ECONÒMICA

L’objecte d’aquests ajut és promoure les accions de foment, d’iniciativa pública i privada, amb la finalitat d’impulsar l’activitat econòmica a la comarca de la Terra Alta.

IGUALTAT

SERVEIS TÈCNICS

SERVEIS INFORMÀTICS

 • Sol·licitud de certificats digitals des de la plataforma EACAT, a l’apartat tràmits, Servei de certificació digital
 • Tauler d’anuncis electrònic
 • Notificacions electròniques
 • Facturació electrònica
 • EACAT
 • Intercanvi de registres amb administracions no catalanes (SIR)
 • Tramitació online
 • Seu electrònica
 • Portal de transparència
 • Edició i creació de nous continguts i formació del personal dels ajuntaments

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

Servei de neteja de les voreres de camins i espais verds municipals, mitjançant un tractor amb un braç desbrossadora. La sol·licitud s’haurà de fer amb l’antelació suficient tant per la possible acumulació de serveis com per la disponibilitat del conductor, que serà sempre el del Consell Comarcal.

La sol·licitud s’haurà d’enviar mitjançant tramesa genèrica d’EACAT.

Servei de camió-cistella per realitzar treballs en altura en infraestructures municipals. La sol·licitud s’haurà de fer amb l’antelació suficient tant per la possible acumulació de serveis com per la disponibilitat del conductor, que serà sempre el del Consell Comarcal.

El full de servei que s’emplenarà un cop finalitzat el servei, indicant les observacions que cregui convenients. El proper municipi que en faci ús signarà el full de servei en senyal de conformitat amb l’anterior usuari i serà el responsable de trametre’l al Consell Comarcal.

La sol·licitud s’haurà d’enviar mitjançant tramesa genèrica d’EACAT.

Servei de minicarregadora bobcat per realitzar treballs en infraestructures municipals.. La sol·licitud s’haurà de fer amb l’antelació suficient tant per la possible acumulació de serveis com per la disponibilitat del conductor, que serà sempre el del Consell Comarcal.

La sol·licitud s’haurà d’enviar mitjançant tramesa genèrica d’EACAT.

Servei d’arranjament dels camins municipals, mitjançant una motoanivelladora i un rodet.

No s’ha de fer cap sol·licitud donat que el servei es presta de forma continuada, amb un sentit rotatori d’un poble al del seu costat per evitar desplaçaments i aconseguir una major eficiència en el servei.

A cada municipi hi resta els dies necessaris fins a un màxim de 15. És cada municipi qui decideix els camins que cal arranjar cada torn, per això abans de finalitzar el servei en un municipi, s’avisa al següent perquè programi les feines a realitzar.

Puntualment i per causa justificada es pot sol·licitar el servei, suspenent-se, pel període necessari aquest circuit que es reprendrà tan aviat com sigui possible.

Obrir un tiquet de suport

Podeu obrir una petició de suport online per a les següents àrees:

 • Empresa i emprenedoria
 • Serveis informàtics
 • Serveis tècnics