TRÀMITS EN LÍNIA

ATENCIÓ AL CONSUMIDOR/A

 • Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se’n derivin.
 • Peticions en línia a l’oficina del consumidor. Permet al ciutadà fer una petició de serveis a l’Oficina del Consumidor a través d’internet i obtenir una resposta en funció del tipus de sol·licitud.

CULTURA

FEINA I OCUPACIÓ

 • Suport i assessorament en la creació del currículum vitae, cartes de presentació i preparació d’entrevistes de feina.
 • Assessorament al procés de creació d’empreses i al finançament dels projectes d’emprenedors i autònoms. Suposa la realització d’un procés que integra les següents activitats: entrevista inicial, informació dels serveis que s’ofereixen i atenció de consultes.
 • Formació adreçada a les persones emprenedores. Disseny, organització i impartició d’accions de formació per tal de millorar els coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial. Accions formatives (link a accions formatives properes o info de les properes accions).
 • Sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor. Disseny, organització i desenvolupament d’accions adreçades a sensibilitzar la població en matèria de creació d’empreses i foment de l’esperit emprenedor. Vols conèixer el mon de l’emprenedoria?. Vine les nostres sessions.

La Reempresa és la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part de persones que desitgen fer créixer l’empresa sense passar per l’esforç de crear-la.

Referent d’ocupació juvenil

Servei d’acompanyament i suport a les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

PUNT D’INFORMACIÓ CATASTRAL

 • Sol·licitar certificació cadastral al voltant dels béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra.

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ

 • Cursos de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 en línia, presencials i semipresencials, homologats per la generalitat de Catalunya, amb correspondència amb el marc europeu comú de referència.
 • Acolliment lingüístic: cursos per a persones nouvingudes (inicials i A2)
 • Atenció de consultes sobre drets lingüístics
 • Revisió de textos breus
 • Sessions sobre recursos lingüístics a la xarxa i sobre llenguatge no sexista
 • Seguiment personalitzat de l’usuari
 • Informació sobre recursos lingüístics, terminologia i formació

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

 • Generació de certificats digitals personals (idCat i idCAT mòbil). Aquests certifcats es poden fer servir per fer tràmits online amb les administracions públiques estatals, amb la Generalitat i amb la del seu municipi.
 • Assessorament i suport a l’administració electrònica

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

 • Disposició d’un ordinador amb accès a internet per realitzar qualsevol tipus de consulta.

ENSENYAMENT

 • Suport i assessorament a l’hora d’escollir un itinerari educatiu i/o formatiu.

HABITATGE

BENESTAR SOCIAL

 • Assessorament sobre recursos que poden disposar les persones LGTBI, atenció d’incidències del col·lectiu a l’hora d’accedir a recursos o serveis i tramitació de les denúncies per possibles discriminacions.
 • El Servei de Primera Acollida a la Terra Alta de les persones immigrades i retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Consisteix en l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Els continguts formatius s’engloben
  en tres mòduls:
  – Mòdul A: Coneixement de la llengua catalana
  – Mòdul B: Coneixement de la normativa sociolaboral
  – Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i els seu marc jurídic

Servei d’orientació i suport de caràcter preventiu i universal per a les famílies, amb la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar personal, familiar i social.

L’acompanyament té per finalitat aconseguir una millora del seu benestar, potenciant les seves pròpies capacitats d’afrontament i rebent suport en qüestions diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles.