Lluís Agut Solé

La figura del president té les competències següents:

 • Representar el Consell Comarcal

 • Convocar i presidir les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats.

 • Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.

 • Exercir la direcció superior del personal.

 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgències.

 • Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal

 • Contractar d’acord amb allò que disposa el Text Refós de la Llei de contractes del sector Públic. 

 • Aprovar la liquidació del pressupost i decidir la incorporació de crèdit i les consignacions dels ingressos específics corresponents a dits crèdits.

 • La intervenció de la comarca en activitats dels particulars subjectes a mesures d’autorització i control, serà exercida per la Presidència a través d’autoritzacions i llicències, d’acord amb la legislació corresponent i les ordenances i normes aprovades pel Ple.

 • Plantejar al Ple la qüestió de confiança, d’acord amb el règim establert per la normativa vigent referida als alcaldes/esses dels ajuntaments.

 • Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell Comarcal.

Així mateix, al President del Consell Comarcal li correspon:

 • Nomenar i revocar, lliurement, entre els consellers/es comarcals i almenys una Vicepresidència.

 • Nomenar i revocar, lliurement, entre els consellers/es comarcals, els titulars i, si s’escau suplents, de les diferents Àrees que hagi creat el Ple per cada mandat corporatiu.

 • Delegar i avocar, lliurement, entre els consellers/es comarcals, l’exercici de les funcions de Presidència de les Comissions informatives i altres òrgans col·legiats no resolutori, i puntualment, entre els/les Vicepresidències, l’exercici de les funcions de Presidència d’òrgans col·legiats decisoris.