El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal. Està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix la Presidència de l’ens o, excepcionalment, la Vicepresidència que legalment la substitueixi.

El Ple del Consell Comarcal de la Terra Alta es reuneix, ordinàriament, els últims dijous de cada mes senar a les 13.00h.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades tant pel Text refós de la Llei d’organització comarcal com pel Reglament Orgànic Comarcal. Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats. Per veure les competències generals accediu aquí

En referència a aquest òrgan podeu consultar:

Convocatòries de Ple
Actes de ple