La Junta de portaveus del Consell Comarcal de la Terra Alta és un òrgan no executiu i no resolutori integrada pel President i els portaveus de cada grup polític comarcal amb l’assistència de la Gerència.

Les seves competències són:

  • El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President decideixi sotmetre a la seva consideració.
  • Assumir transitòriament les atribucions de les comissions informatives fins a la seva creació.
  • Emetre comunicats conjunts.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Lluis A. Agut Solé, president del Consell Comarcal de la Terra Alta – CP

Jordi Martin Cuello, portaveu del grup comarcal d’ERC

Francesc Antoni Brio Llop, portaveu del grup comarcal de CP

Eva Amposta Serres, portaveu del grup comarcal d’ECG

Laura Domenech Vallespí, portaveu del grup comarcal de CM