La Junta de Govern Local del Consell Comarcal de la Terra Alta està formada pel president de l’ens comarcal i els membres nomenats per la Presidència mitjançant el Decret 297/2019.

Les competències de la Junta de Govern Local són les que s’han delegat de la Presidència i el ple de la corporació:

 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 • La declaració de lesivitat dels actes del Consell Comarcal.

 • Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

 • Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.

 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i plurianuals de menor duració quan l’import quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a la Presidència, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.

 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres comarcals.

 • Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances comarcals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal laboral).

 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

  • Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

  • Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost

 • Ordenar la publicació i l’execució dels acords comarcals i fer-los complir.

Aquest òrgan de govern es reuneix quinzenalment, i les sessions tenen lloc el dia i hora establerts per Decret de la Presidència.

En referència a aquest òrgan podeu consultar:

Acords de Junta de Govern