Estefania Valdés García

Contacte: gerencia@terra-alta.cat

La gerència assisteix a totes les reunions del Ple, del Consell de Presidència i de la resta d’òrgans col·legiats que cregui adient, sense necessitat d’invitació o autorització expressa. En aquestes sessions dels òrgans col·legiats del Consell en les que hi assisteix la Gerència, aquest podrà intervenir quan ho estimi convenient o sigui requerit per la Presidència de l’òrgan, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de discussió o debat.

En el procés d’adopció dels acords, dictàmens, consultes o informes, la Gerència no podrà exercir el dret a vot.

Correspon a la Gerència, d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions de la Presidència:

  • Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple; ordenar pagaments i retre comptes.
  • Dirigir el personal de la corporació.
  • Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions de la Presidència i del Ple enumerades pels articles 13 i 14 del Decret legislatiu 4/2003.

Correspon, igualment a la Gerència, assistida per la Secretaria i la Intervenció de fons de la corporació, confeccionar l’avantprojecte de pressupost general anual, el qual prèvia la conformitat de la Presidència, serà lliurat a la comissió informativa corresponent per al seu estudi i informació prèvia a la presentació de l’expedient al Ple per a la seva discussió i aprovació.