La Comissió Especial de Comptes és formada per un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes examinar i estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal i emetre’n informe preceptiu a la seva aprovació per acord de Ple. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà del seu President/a, la documentació complementària que consideri necessària; així com la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

Al marge de les competències atribuïdes en relació a l’expedient d’aprovació del compte general, també correspondrà a la Comissió Especial de Comptes emetre un informe o dictamen sobre tots aquells altres assumptes i expedients comarcals de contingut econòmic que li siguin sotmesos expressament a la seva consideració per resolució de la Presidència del Consell Comarcal, ja sigui per iniciativa pròpia o bé a proposta de la Comissió Informativa que tingui atribuïda la competència de consulta de les matèries de contingut econòmic de l’administració comarcal.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Lluis A. Agut Solé, President del Consell Comarcal (CP)

Francesc Sabaté Puchol, representant del grup comarcal d’ERC

Francesc A. Brio Llop, representant del grup comarcal de CP

Antonio Àlvarez Gironès, representant del grup comarcal d’ECG

Joan Manel Martínez Amposta, representant del grup comarcal de CM