El Servei de Protecció Civil de la Terra Alta, homologa a l’any 2012 a partir de l’aprovació del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la Terra Alta.

L’objectiu del Servei és donar suport als municipis en totes les tasques que integren la protecció civil, ja sigui en temes de prevenció i planificació, d’emergències o rehabilitació.

El funcionament del servei es recolza en tres òrgans, un per a cadascun dels grans àmbits d’actuació: la Comissió de Protecció Civil Comarcal en prevenció i planificació; el Centre de Coordinació d’Emergències en emergències; i el Grup de Recuperació en rehabilitació

Prevenció i planificació

En aquest àmbit es dóna assessorament en la redacció de plans de protecció civil municipals, protocols d’actuació, s’elabora la cartografia d’emergències i l’inventari de dades de recursos comarcals en cas d’emergència, entre d’altres actuacions. Principals actuacions que es porten a terme des d’aquest servei:

Suport en la redacció i implantació de plans

La planificació és l’eina bàsica per establir l’organització municipal en emergència i cal que cada municipi tingui vigent els seus plans bàsics municipals i els plans d’actuació municipals per cada risc, segons li correspongui. Des del servei de Protecció Civil es redacten plans i també es dona suport als tècnics municipals per tal que puguin redactar aquests plans i per dur a terme la seva implantació, amb l’objectiu de fer d’aquests plans una eina operativa i funcional.

Suport en la gestió municipal sobre plans d’autoprotecció

Des d’aquest servei s’ofereix als ajuntaments de la comarca el suport tècnic per facilitar la gestió municipal dels plans d’autoprotecció mitjançant l’elaboració dels informes d’homologació, informes d’al·legacions, seguiment de simulacres i inspeccions que es requereixin per part dels ajuntaments.

Recursos comarcals i cartografia d’emergències

El desconeixement i la manca de recursos municipals i comarcals va evidenciar la necessitat d’inventariar els recursos actualment disponibles en cas d’emergència, ja siguin humans o materials. L’inventari de recursos comarcals es genera amb la intenció d’agilitzar la seva recerca en cas d’emergència i poder fer una previsió del material necessari que cal disposar a la comarca.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal