Coordinació i gestió dels serveis

Aquest servei consisteix amb l’arranjament dels camins municipals, mitjançant una motoanivelladora i un rodet.

No s’ha de fer cap sol·licitud donat que el servei es presta de forma continuada, amb un sentit rotatori d’un poble al del seu costat, d’acord amb el gràfic que segueix més avall, per evitar desplaçaments i aconseguir una major eficiència en el servei.

A cada municipi hi resta els dies necessaris fins a un màxim de 15. És cada municipi qui decideix els camins que cal arranjar cada torn, per això abans de finalitzar el servei en un municipi, s’avisa al següent perquè programi el servei.

Puntualment i per causa justificada es pot sol·licitar el servei, suspenent-se, pel període necessari aquest circuit que es reprendrà tan aviat com sigui possible.

Aquest servei consisteix amb la neteja de les voreres de camins i espais verds municipals, mitjançant un tractor amb un braç desbrossadora.

En poden fer ús tots els municipis de la comarca que tramitin el corresponent full de sol·licitud.

Ho hauran de fer amb l’antelació suficient tant per la possible acumulació de serveis com per la disponibilitat del conductor, que serà sempre el del Consell Comarcal.

Documentació d’interès

Aquest servei consisteix en un camió-cistella per realitzar treballs en altura en infraestructures municipals.

En poden fer ús tots els ajuntaments de la comarca que tramitin la corresponent sol·licitud i disposin de personal format en la conducció específica d’aquests equips de treball. A tal efecte el Consell Comarcal, l’any 2014, va organitzar una jornada amb els treballadors dels diferent municipis.

La sol·licitud s’haurà d’enviar mitjançant tramesa genèrica d’EACAT.

És recomanable sempre consultar la disponibilitat del servei abans de tramitar la petició.

Al vehicle hi haurà sempre el full de servei que s’emplenarà un cop finalitzat el servei, indicant les observacions que cregui convenients. El proper municipi que en faci ús signarà el full de servei en senyal de conformitat amb l’anterior usuari i serà el responsable de trametre’l al Consell Comarcal.

Els períodes de les festes de l’estiu i de Nadal, des del Consell Comarcal s’elaborarà un calendari d’ús per evitar superposició de dies entre els diferents municipis; per la qual cosa no caldrà fer cap petició.

En tot moment els usuaris hauran de complir les normes d’ús, aprovades a tal efecte el 28 de febrer de 2011.

Documentació d’intsrès:

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal