Des de l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal de la Terra Alta es porta a terme el conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal de la Terra Alta, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum, per atendre els ciutadans i ciutadanes domiciliats en els municipis que integren la comarca, en diverses activitats en matèria de defensa dels consumidors i usuaris:

a) Informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los.

b) Atenció a les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries.

c) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se’n derivin.

d) En el cas que la mediació no fos possible i s’opti per l’arbitratge de consum, donar trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les Seccions Territorials de l’Agència Catalana del Consum.

e) Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de resolució de conflictes en matèria de consum i foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

f) Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i de control sistemàtic programades periòdicament per l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb les instruccions i els protocols preparats des de l’ Agència Catalana del Consum.

g) Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns, si s’escau, quan es produeixi una denúncia o quan així s’indiqui, per aquells productes assenyalats en els protocols de les campanyes i del control sistemàtic.

h) Atenció a les alertes referents a productes perillosos que siguin adreçades des de l’Agència Catalana del Consum, tramitant-les d’acord amb les instruccions assenyalades per a cada una d’elles.

i) Difusió de politiques de consum, preparació i realització de sessions d’informació, de formació i educació sobre temes relacionat amb consum amb Ajuntaments, escoles i instituts, associacions de consumidors, gremis, associacions o federacions de comerciants o empreses prestadores de serveis de la comarca, en coordinació amb les Seccions Territorials de l’Agència Catalana del Consum i/o la unitat central de l’Agència Catalana del Consum.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal