L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les accions de foment, d’iniciativa pública i privada, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic a la comarca de la Terra Alta.
Actuacions subvencionables

  • Les activitats firals, exposicions i mostres amb un àmbit d’influència comarcal que tinguin una importància econòmica notable en la realitat productiva del municipi
  • Les diades i jornades tècniques que tractin específicament la qüestió del desenvolupament econòmic de l’àmbit territorial de la comarca de la Terra Alta.

Beneficiaris de la subvenció

  1. Els ajuntaments de la comarca.
  2. Les entitats privades sense ànim de lucre de la comarca que organitzin activitats dins de I’àmbit de la comarca de la Terra Alta i/o que contribueixin al desenvolupament econòmic comarcal.

Mètode de presentació

Els documents s’han d’omplir i signar electrònicament amb els certificats digitals dels responsables de l’entitat.

Un cop tingueu tota la documentació correctament emplenada i signada electrònicament l’heu de trametre des de la seu electrònica del Consell Comarcal, mitjançant instància genèrica . Si sou organisme públic l’heu de trametre mitjançant Tramesa genèrica d’EACAT.

El Consell Comarcal de la Terra Alta prestarà I’assistència tècnica necessària als sol·licitants en la preparació de les seves sol·licituds i als beneficiaris en tots els aspectes relacionats amb la justificació de les actuacions cofinançades, si així ho sol·liciten.

Bases Reguladores

Sol·licitud

Acceptació

Justificació

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal