El Consell Comarcal de la Terra Alta té subscrit  amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un conveni per a la gestió de les següents competències en matèria d’ensenyament:

L’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal de la Terra Alta gestiona les rutes de transport escolar a tota la comarca. El servei de transport escolar facilita el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria que, per manca d’oferta educativa al seu municipi de residència, hagi d’escolaritzar-se en un centre docent ordinari o d’educació especial, públic o concertat, d’un municipi diferent del seu, d’acord amb el mapa escolar de la Terra Alta.

El Consell Comarcal té establertes 7 rutes escolars que diàriament transporten uns 190  alumnes d’ESO des dels respectius municipis de la comarca fins a l’Institut Terra Alta, de Gandesa.

Els alumnes de batxillerat o cicles formatius podran utilitzar el transport dels alumnes d’educació obligatòria sempre que hi hagi places lliures suficients en aquests autocars. Aquest alumnat ha de pagar un import per la utilització d’aquest servei.

Per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar cal que l’/la alumne/a estigui matriculat en un centre educatiu de la comarca sostingut amb fons públics de Catalunya i que cursi qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

Decret 160/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador

Ajuts adreçats a l’alumnat dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris de centres de la comarca sufragats amb fons públics de Catalunya que no tinguin accés a una ruta de transport escolar. S’exclou l’alumnat que, tot i tenir accés a una ruta de transport escolar gestionada per aquest Consell Comarcal, és transportat per la seva família directament al centre escolar de referència.

L’ajut individual de desplaçament consisteix en l’atorgament d’un ajut econòmic en funció de la distància del domicili familiar al centre escolar que els correspon per mapa escolar, quan hi hagi una distància mínima de 3 Km entre el domicili de l’alumne i el centre escolar més proper a aquest domicili o a la parada de transport escolar més propera.

Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport

En conveni amb la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Terra Alta gestiona els següents programes d’ajuts:

Ajuts adreçats a l’alumnat empadronat en un municipi de la Terra Alta i matriculat en un centre educatiu de la comarca en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.

Ajuts adreçats a nens i nenes empadronats en un municipi de la Terra Alta, i matriculats a llars d’infants autoritzades de la comarca.

La convocatòria té per finalitat contribuir a sufragar, parcialment, les despeses de professorat.

Altres col·laboracions i activitats organitzades pel Consell Comarcal en matèria d’ensenyament:

  • Colònies d’Estiu.
  • Col·laboració amb el Servei Educatiu de la Terra Alta per a l’organització del programa “Coneix la Terra Alta”.
  • Gestió de subvencions a diferents ZERS i centres escolars de la comarca.
  • Ajuts per a l’assistència a Seminaris i cursos d’estiu de la Universitats Oberta de Catalunta (UOC).

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal