Mètode de presentació

    • Els documents s’han d’omplir i signar electrònicament amb els certificats digitals del responsable de l’entitat.
    • Un cop tingueu tota la documentació correctament emplenada i signada electrònicament l’heu de trametre des de la seu electrònica del Consell Comarcal, mitjançant instància genèrica . Si sou organisme públic l’heu de trametre mitjançant Tramesa genèrica d’EACAT.
    • El Consell Comarcal de la Terra Alta prestarà I’assistència tècnica necessària als sol·licitants en la preparació de les seves sol·licituds i als beneficiaris en tots els aspectes relacionats amb la justificació de les actuacions cofinançades, si així ho sol·liciten.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal