1. Servei d’intervenció socioeducativa (SIS)

És un servei d’intervenció familiar adreçat a famílies amb infants i/o adolescents amb l’objectiu d’ampliar les habilitats i capacitats educatives i relacionals com també prevenir possibles situacions de risc per desajustos familiars i convivencials.

El servei és de caràcter preventiu i educatiu.

Objectius assolir:

 • Aconseguir un seguiment adequat del compromís socioeducatiu
 • Donar recursos i eines per satisfer les necessitats dels menors
 • Aconseguir l’estabilitat del menor dins el nucli de convivència
 • Fer participar la família en les tasques educatives dels fills/es
 • Garantir la integritat de les famílies facilitant tècniques específiques
 • Dissenyar actuacions d’intervenció comunitària
 1. Servei d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF)

El Servei d’Orientació i Acompanyament a Famílies és un servei de caràcter universal i preventiu. En el cas del SOAF Terres de l’Ebre el servei és itinerant per tot el territori (inclou les quatre comarques; Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta).

El Servei d’Orientació  i d’Acompanyament a Famílies es defineix com un punt d’informació i assessorament en tot el que fa referència a les necessitats i interessos de les famílies. Des del SOAF es treballen les capacitats relacionals i comunicatives que sorgeixen dins de la unitat familiar, tot seguint un enfocament sistèmic. Se les acompanya per aconseguir una millora del seu benestar, potenciant les  pròpies capacitats d’afrontament i rebent suport en qüestions diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles. L’atenció pot ser tant individual com grupal sempre enfocat en promoure una parentalitat positiva. També promou la participació activa de les famílies a través de tallers i activitats grupals.

Més informació i contacte

 1. Equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA SUPRACOMARCAL)

Les funcions específiques dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) són:

 • Col·laborar amb el serveis del territori en la prevenció i detecció de les situacions

d’alt risc social per a infants i adolescents dels seu sector territorial.

 • Orientar i donar suport als Equips bàsics d’atenció social i altres serveis del territori sobre temes relacionats amb infància en risc social.
 • Rebre casos d’alt risc que els deriven els Equips bàsics d’atenció social, les

instàncies judicials o policials o la mateixa Direcció General d’ Atenció a la Infància i l’Adolescència.

 • Portar a terme l’estudi diagnòstic i la valoració dels menors i les famílies en situació de risc social de del triple vessant del treball social, la pedagogia, i la psicologia.
 • Emetre propostes tècniques i administratives que més beneficiïn els menors.
 • Fer el seguiment del menor i la família un cop aplicada la mesura.

. Elaborar compromisos socioeducatius amb mesures que aplicaran els serveis socials bàsics o altres serveis especialitzats per a la superació de la situació d’alt risc i fer el seguiment del compliment dels objectius establerts al document

. Elaborar i dur a terme plans de tractament, de millora i de suport per a la família i per el menor. Es coordinen i utilitzen tota la xarxa de serveis i recursos.

Les funcions principals que desenvolupa l’EAIA Supracomarcal de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta son l’atenció individualitzada (estudi/diagnòstic de la situació dels infants en risc i emissió de propostes i seguiment de les mateixes) i el suport a professionals.

 1. Servei d’ajuda a domicili (SAD SOCIAL)

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Són beneficiaris d’aquest servei persones amb dependència per desenvolupar algunes activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària i /o famílies susceptibles de SAD, empadronades i residents a qualsevol municipi de la comarca de la Terra Alta, que per poder residir en el seu domicili necessiten que se’ls hi proveeixi d’atenció personal, domiciliària, familiar i de relació amb l’entorn.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 1. Abordatge de la violència masclista

Per a una ràpida i bona atenció d’aquestes situacions es disposa d’un protocol a Terres de l’Ebre on es recullen les accions que han de realitzar els diferents serveis del territori.

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/temes/docs/protocol_terres_ebre.pdf

          5.1 Servei ATENPRO

Les persones amb una ordre de protecció, que continuen estant en situació de risc, poden disposar d’un servei de teleassistència mòbil d’atenció immediata i a distància les 24h del dia, els 365 dies l’any.

Aquest servei es contracta a Creu Roja mitjançant conveni signat amb el Consell Comarcal de la Terra Alta.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

          5.2 Recurs d’urgència

El Consell Comarcal de la Terra Alta disposa d’un recurs d’urgència per atendre les víctimes de violència masclista i els seus fills i filles.

La Generalitat de Catalunya ha reconegut, mitjançant el Contracte Programa, la necessitat d’atendre aquestes situacions, motiu pel qual finança a cada administració local, un import per atendre els casos de violència masclista i oferir-los un allotjament d’urgència.

Davant d’aquestes situacions, els serveis socials, i també la resta de serveis i recursos de la xarxa per a l’abordatge de les situacions de violència masclista, han de garantir la seva protecció, allunyant-la de l’agressor i oferint-li, a ella i a les seves filles i fills, un espai d’acollida immediat i temporal que d’una banda, garanteixi la seva integritat física i de l’altra, permeti la reflexió i l’acompanyament durant el procés en què haurà de prendre les decisions més adequades per a sortir de la situació de violència viscuda.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal