1. Servei d’atenció, orientació, informació i tractament de la Dependència

Des del Servei Bàsic d’Atenció Social, s’atén persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència.

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes i/o serveis establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

  • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients
  • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar
  • Elaboració del pla individual d’atenció a la persona dependent. S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels seus cuidadors
  • Seguiment de l’expedient i gestió de possibles incidències
  1. Servei d’ajuda a domicili (SAD DEPENDÈNCIA)

És un dret universal i subjectiu i va adreçat a persones que es troben en situació de dependència en alguns dels graus establerts per la Llei de Dependència.

http://www.gencat.cat/benestar/persones/dependència/index.htm

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

  1. Banc d’ajudes tècniques

El Banc  d’Ajudes  Tècniques és un recurs que engloba l’assessorament tècnic i personal per part d’un Terapeuta Ocupacional ( gratuït i universal ) al domicili de l’usuari  i que al  mateix  temps  pot  oferir  les ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades, ni pel Departament de  Salut  ni  pel Departament de  Treball Afers Socials i Famílies,   sobretot  en  els  casos  de  gent  gran  molt depenent.

Estem  parlant  de  llits  articulats,  de  grues  per  a  la  mobilització  de persones  (pe:  transferències  per  passar  del  llit  a  la  cadira  de  rodes) i matalassos.  D’aquesta manera  a  més  de  millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  que  pateixen Dependència,  també  es  facilita la dura tasca que assumeixen els familiars –cuidadors.

  1. Servei de transport adaptat

Servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes  de la comarca de la Terra Alta a fi i efecte que puguin accedir al serveis d’atenció especialitzada de referència.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal