1. Consell Consultiu de la Gent Gran de la Terra Alta

És un òrgan de consulta i participació. Està adscrit al Consell Comarcal de la Terra Alta.

Són funcions del CCGG les següents:

  1. Ser un instrument de participació i col·laboració amb el Consell Comarcal per a totes aquelles actuacions adreçades a la vellesa.
  2. Ser el marc ordinari de les relacions del Consell amb les organitzacions i entitats de la gent gran de la comarca.
  3. Promoure la constitució i organització de noves entitats i associacions de la tercera edat, així com vetllar perquè siguin dotades dels equipaments i mitjans adients
  4. Promoure la celebració d’actes, trobades de discussió i assemblees de la tercera edat amb la finalitat de desenvolupar la discussió i la recerca de solucions sobre els problemes socials, de salut, culturals, econòmics… de la vellesa.
  5. Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell Comarcal
  6. Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar a la societat respecte a la situació social de la gent gran, promoure l’associacionisme al grup de població esmentat i la participació de la comunitat; també donar a conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que els assisteixen
  7. Elaborar propostes, si s’escau, per a la reforma d’aquest reglament de règim intern del Consell Consultiu.
  8. Informar de totes les activitats i del que es tracta a les reunions del CCGG als membres de la junta del poble al que pertanyin o en el seu cas als jubilats en general.

Memòria Consell Consultiu de la Gent Gran 2017

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal