Durant el passat any 2018 s’ha desenvolupat una intensa activitat en l’àmbit de l’emprenedoria a la Terra Alta, canalitzada a través de la Xarxa Emprèn, de la qual forma part el Consell Comarcal.

Segons les dades recollides per l’ens comarcal s’han atès un centenar llarg de persones que han cercat assessorament en l’àmbit de l’emprenedoria per tal d’analitzar i valorar les noves propostes de creació d’empreses dels nous emprenedors. Al mateix temps, s’ha proporcionat un consell expert i tutoritzat a les persones emprenedores durant tot el procés de gestació de la seva empresa.

Com a resultat d’aquestes accions d’assessorament, s’han creat diverses empreses a la comarca, majoritàriament del sector dels serveis i l’agroalimentari. La major part d’aquests nous negocis són nous projectes liderats per dones.

També en l’àmbit del foment de l’emprenedoria s’han realitzat diverses accions de formació a nous emprenedors per tal de millorar els seus coneixements i les habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial per tal d’augmentar les possibilitats d’èxit de les empreses. Paral·lelament, s’han dissenyat i organitzat accions adreçades a sensibilitzar la població vers el fenomen de l’emprenedoria, fent èmfasi especial en els col·lectius de persones en situació d’atur.

S’ha continuat la tasca d’acompanyament a les empreses creades durant els darrers tres anys per tal de copsar les seves necessitats i oferir-los assessorament durant aquest període perquè puguin augmentar els seus nivells de competitivitat.

A més d’aquestes accions, la Xarxa Emprèn comarcal també ha facilitat la instal·lació d’alguna empresa al Centre Empresarial Terra Alta, viver d’empreses situat a Gandesa, i ha assessorat iniciatives empresarials en l’àmbit del traspàs de negocis, tant per a les persones que volen cedir l’empresa com a les que estan interessades a gestionar negocis en funcionament, accions incloses dins del programa Reempresa, del qual en forma part el Consell Comarcal.

Per donar visibilitat a les empreses creades es disposa d’un espai integrat al web del Consell Comarcal amb el nom d’“El Racó de l’Emprenedoria”, on es recullen experiències reals d’empreses creades, amb la finalitat d’exemplificar bones pràctiques en la creació d’empreses. En aquest espai es fa un especial èmfasi als projectes d’emprenedoria femenina per promoure i visualitzar el talent de les dones de la comarca.