TRÀMITS EN LÍNIA

ATENCIÓ AL CONSUMIDOR/A

 • Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se’n derivin.
 • Peticions en línia a l’oficina del consumidor. Permet al ciutadà fer una petició de serveis a l’Oficina del Consumidor a través d’internet i obtenir una resposta en funció del tipus de sol·licitud.

CULTURA

FEINA I OCUPACIÓ

 • Suport i assessorament en la creació del currículum vitae, cartes de presentació i preparació d’entrevistes de feina.
 • Assessorament al procés de creació d’empreses i al finançament dels projectes d’emprenedors i autònoms. Suposa la realització d’un procés que integra les següents activitats: entrevista inicial, informació dels serveis que s’ofereixen i atenció de consultes.
 • Formació adreçada a les persones emprenedores. Disseny, organització i impartició d’accions de formació per tal de millorar els coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial. Accions formatives (link a accions formatives properes o info de les properes accions).
 • Sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor. Disseny, organització i desenvolupament d’accions adreçades a sensibilitzar la població en matèria de creació d’empreses i foment de l’esperit emprenedor. Vols conèixer el mon de l’emprenedoria?. Vine les nostres sessions.

La Reempresa és la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part de persones que desitgen fer créixer l’empresa sense passar per l’esforç de crear-la.

Dispositiu d’Inserció Laboral Eixam

Servei d’acompanyament a persones en procés actiu de recerca de feina mitjançant la realització de tutories i accions grupals adreçades a la identificació dels seus objectius professionals, el coneixement i millora de les eines de recerca de feina i l’autoconeixement i promoció de les seves competències.

Referent d’ocupació juvenil

Servei d’acompanyament i suport a les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

PUNT D’INFORMACIÓ CATASTRAL

 • Sol·licitar certificació cadastral al voltant dels béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra.

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ

 • Cursos de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 en línia, presencials i semipresencials, homologats per la generalitat de Catalunya, amb correspondència amb el marc europeu comú de referència.
 • Acolliment lingüístic: cursos per a persones nouvingudes (inicials i A2)
 • Atenció de consultes sobre drets lingüístics
 • Revisió de textos breus
 • Sessions sobre recursos lingüístics a la xarxa i sobre llenguatge no sexista
 • Seguiment personalitzat de l’usuari
 • Informació sobre recursos lingüístics, terminologia i formació

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

 • Generació de certificats digitals personals (idCat i idCAT mòbil). Aquests certifcats es poden fer servir per fer tràmits online amb les administracions públiques estatals, amb la Generalitat i amb la del seu municipi.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

 • Disposició d’un ordinador amb accès a internet per realitzar qualsevol tipus de consulta.

ENSENYAMENT

HABITATGE

Ha estat publicada la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatge per als arrendataris que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19

Podeu accedir a la informació que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant el següent enllaç:

–          Ajuts al lloguer d’habitatge afectats econòmicament pel Covid-19

El termini presentació de les sol·licituds va des del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020.

Donat que la partida pressupostària és limitada, l’Agència de l’Habitatge resoldrà, per rigorós ordre d’entrada, les sol·licituds que disposin de la documentació completa.

Telèfon d’atenció al ciutadà específic per a aquesta convocatòria: 900 922 841

Així mateix, també us atendrem al telèfon 977 42 00 18 (opció 2: Habitatge), o a través del correu electrònic: habitatge@terra-alta.cat

S’han establert diferents mesures per a les persones que, per motius de vulnerabilitat provocada pel Covid-19, tenen dificultats per fer front al pagament del lloguer o hipoteca.

Podeu accedir a la informació que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant el següent enllaç:

–          Agència de l’Habitatge de Catalunya

Així mateix, també us atendrem al telèfon 977 42 00 18 (opció 2: Habitatge), o a través del correu electrònic: habitatge@terra-alta.cat

SERVEIS SOCIALS

 • Assessorament sobre recursos que poden disposar les persones LGTBI, atenció d’incidències del col·lectiu a l’hora d’accedir a recursos o serveis i tramitació de les denúncies per possibles discriminacions.
 • El Servei de Primera Acollida a la Terra Alta de les persones immigrades i retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Consisteix en l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Els continguts formatius s’engloben
  en tres mòduls:
  – Mòdul A: Coneixement de la llengua catalana
  – Mòdul B: Coneixement de la normativa sociolaboral
  – Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i els seu marc jurídic

Servei d’orientació i suport de caràcter preventiu i universal per a les famílies, amb la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar personal, familiar i social.

L’acompanyament té per finalitat aconseguir una millora del seu benestar, potenciant les seves pròpies capacitats d’afrontament i rebent suport en qüestions diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles.