1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Serveis Socials Bàsics

 

1. Equip de Serveis Socials

 

-  Serveis Socials Bàsics.

L’Equip de Serveis Socials (ESS) del Consell Comarcal de la Terra Alta dóna cobertura als dotze municipis que integren la comarca.

Esta format per una coordinadora, tres treballadores socials, una educadora social i una tècnica d’immigració.

- Immigració

 • Oficina d’atenció a l’immigrant: es realitzen programes i projectes adreçats a aquest col·lectiu
 • Primera acollida a persones estrangeres immigrades
 • Actualització del cens d’immigrants
 • Assessorament als ajuntaments en temes d’immigració
 • Cursos de formació adreçats a la població en general
 

2. Funcions dels Serveis Socials Bàsics

 

 • Detecció i prevenció de necessitats, dificultats, conflictes i/o situacions de risc     social o d'exclusió existents al territori.
 • Informació, orientació i assessorament al ciutadà.
 • Recepció, anàlisi i valoració de les demandes relatives a les necessitats dificultats i/o conflictes socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Elaboració, execució i avaluació de projectes amb finalitat individual i/o col·lectiva.
 • Tractament de casos amb utilització de la metodologia i dels nivells d'intervenció necessaris a cada situació (individualitzat/familiar, grupal i/o amb la xarxa cívica formal i informal del territori).
 • Animació, promoció i desenvolupament comunitaris.
 • Coordinació i mobilització de recursos i de serveis en relació i pel benefici d'individus/famílies, grups i/o col·lectius de població.
 • Recollida i anàlisi de dades amb la finalitat de col·laborar en la programació.
 • Investigació aplicada al coneixement de la realitat del propi territori i/o dels efectes de la intervenció realitzada.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària.
 

3.  Tràmits 

- Titularitat del Departament de Benestar Social i Família:

o   Prestacions econòmiques de dret subjectiu
 • Pensió  no contributiva per jubilació
 • Pensió no contributiva per invalidesa
 • Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
 • Ajuts assistencials de protecció als i a les cònjuges supervivents
 • Prestació per manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
 • Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
 • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
 • Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
 • Prestacions econòmiques d’assistència personal a les persones amb dependència
 • Renda Mínima d’Inserció (RMI)
 • Prestació per atendre les necessitats bàsiques

o   Prestacions econòmiques de dret de concurrència
 • Ajudes econòmiques de caràcter social per als treballadors/res, beneficiaris/ries i pensionistes de règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar
 • Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar
 • Prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran
 • Prestació per a centre de dia per a gent gran
 • Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran
 • Prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat
 • Prestació per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 
- Titularitat de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social:
 • Pensió contributiva  de jubilació
 • Pensió contributiva d’invalidesa
 • Prestació Familiar per fill a càrrec
 • Prestació d’Auxili per defunció
 • Pensió a favor dels familiars

- Propis del SSB
 • Servei d’Ajuda a Domicili
 • Servei de Transport Adaptat
 • Ajuda d’Urgència Social
 • Teleassistència
  
 
4. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social)

 

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

 

Són beneficiaris d’aquest servei persones amb dependència per desenvolupar algunes activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària i /o famílies susceptibles de SAD, empadronades i residents a qualsevol municipi de la comarca de la Terra Alta, que per poder residir en el seu domicili necessiten que se’ls hi proveeixi d’atenció personal, domiciliària, familiar i de relació amb l’entorn.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

-       Servei de Teleassistència
És un servei per al manteniment de persones grans en el seu domicili. Consisteix en la instal·lació d’un aparell connectat al telèfon fix de l’usuari amb el qual la persona en cas de necessitat pot prémer un botó i rebre atenció immediata.
El cost del servei va a càrrec de l’usuari. El Consell Comarcal de la Terra Alta facilita gratuïtament l’aparell a la persona que ho sol·licita.
La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 -       Servei d’àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

El servei està adreçat a persones:

  • Que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho. Que siguin autònomes per alimentar-se.
  • Que no tenen cap suport social i/o familiar o tenen un suport insuficient per cobrir les atencions que necessiten.
  • Que mantenen un estat cognitiu intacte o lleument deteriorat.
  • Que tenen problemes de mobilitat que dificulten la utilització dels recursos de la comunitat.
  • Que l'habitatge no disposi de les condicions necessàries per cuinar aliments.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.  

 

5. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència)

 

És un dret universal i subjectiu i va adreçat a persones que es troben en situació de dependència en alguns dels graus establerts per la Llei de Dependència.

 

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

-       Banc d’Ajudes Tècniques

 

El Banc  d’Ajudes  Tècniques és un recurs que engloba l’assessorament tècnic i personal per part d’un Terapeuta Ocupacional ( gratuït i universal ) al domicili de l’usuari  i que al  mateix  temps  pot  oferir  les ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades, ni pel departament de  Salut  ni  pel Departament de  Benestar i Família,   sobretot  en  els  casos  de  gent  gran  molt depenent.  Estem  parlant  de  llits  articulats,  de  grues  per  a  la  mobilització  de persones  (pe:  transferències  per  passar  del  llit  a  la  cadira  de  rodes) i matalassos.  D’aquesta manera  a  més  de  millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  que  pateixen Dependència,  també  es  facilita la dura tasca que assumeixen els familiars –cuidadors.

 

 

6.  Ajudes d’Urgència Social

 

Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

 

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies que visquin i estiguin empadronades a la comarca i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 

 

 

 

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques