D’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i en matèria de transport amb motiu del covid-19, durant el curs escolar 2020-2021 o fins nova modificació normativa, per la realització d’aquest servei de transport escolar a la comarca de la Terra Alta s’hauran de complir les següents mesures de seguretat:

  1. La utilització de mascaretes que cobreixin tot el nas i la boca serà obligatori per tots els usuaris a partir de 6 anys. Aquesta obligació no serà exigible en els següents casos:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de mascareta.

b) Persones a qui l’ús de mascareta resulti contraindicat por motius de salut degudament justificats o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d’activitats en què per la seva pròpia naturalesa resulti incompatible l’ús de la mascareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

  1. Els treballadors del servei que tinguin contacte directe amb els usuaris hauran d’anar proveïts de mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.
  2. Es podran utilitzar la totalitat de places disponibles si bé, quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
  3. En la distribució de l’ocupació, es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per persones amb discapacitat.
  4. Els usuaris hauran d’accedir al vehicle per la porta del darrera.
  5. Les portes seran activades pel conductor per evitar que hagin de ser accionades per l’usuari.