El Consell Comarcal de la Terra Alta ha creat una borsa de treball de persones treballadores familiars per al Servei d’ajuda a domicili (SAD) social i dependència en règim de personal laboral temporal mitjançant concurs d’oposició lliure.

Les persones interessades en concórrer en aquesta convocatòria ho poden fer des d’avui dimecres, 8 de juliol.

El lloc de treball objecte d’aquesta borsa de treball té les característiques següents:

– Plaça: Treballador/a familiar

– Grup de classificació: Agrupació professional (AP)

– Horari: Jornada a temps complet: 35 hores setmanals i jornada a temps parcial: 17,5 hores setmanals. (8 persones a jornada completa i 5 a temps parcial)

– Places: un màxim de 18

– Sou brut anual: Jornada completa, 12.846,96€ per jornada completa i 6.423,48€ per jornada a temps parcial.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu poden presentar-se telemàticament a la seu electrònica entrant al web del Consell Comarcal de la Terra Alta (www.terra-alta.cat), i s’han d’adreçar a la presidència de la corporació dins el termini de 20 dies naturals des de la darrera publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Així mateix poden presentar-se al registre general del Consell Comarcal de la Terra Alta (a la seu del Telecentre: C/ Povet de la Plana, 4, 43780 Gandesa) en horari d’atenció al públic o també poden presentar-se mitjançant correu administratiu a qualsevol oficina de Correus o a un altra administració.

Les persones aspirants han de manifestar a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions en la base tercera de la convocatòria.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, en el termini màxim d’un mes dictarà resolució aprovant la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. En l’esmentada resolució s’indicarà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, així com la composició del tribunal de selecció i es publicarà en el tauler d’edictes i a la web del Consell Comarcal de la Terra Alta.

Podeu consultar la resta de la informació referent a aquesta convocatòria al document adjunt: edicte