S’inicia la convocatòria per a la contractació d’una persona per a l’atenció al públic amb un contracte eventual per cobrir els mesos de vacances de la plantilla del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE). La forma d’ocupació del lloc és a temps parcial de l’1 de juny al 21 de setembre, ambdós inclosos.

Pot presentar candidatura de manera preferent el personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup D. També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria -disposar de la titulació d’Ensenyament Secundari Obligatori o equivalent, i el certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic convocatories@batallaebre.org amb la referència Comebe 002/2020 cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

El termini per la presentació de candidatures finalitza el proper 25 de maig de 2020.

La convocatòria per a la contractació s’adjunta en aquest enllaç: Convocatoria ATRI – Comebe 002-20 At-public