S’inicia la convocatòria per la contractació del servei d’edició de material de difusió del COMEBE. Concretament, es tracta del servei d’edició d’un total de 7.000 exemplars del full-mapa dels Espais de la Batalla de l’Ebre en català, castellà, anglès i francès.

Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin subjectes a prohibicions de contractar i acreditin llur solvència econòmica, tècnica, financera i professional.

S’han sol·licitat pressupostos a diverses empreses. En el cas que la preparació de la documentació de la proposta els generi dubtes, poden demanar aclariments, abans no fineixi el termini de presentació, mitjançant l’enviament d’un correu a l’adreça electrònica convocatories@batallaebre.org

El termini per la presentació de les ofertes econòmiques finalitza el proper 30 d’abril de 2020.

El plec de condicions s’adjunta en aquest enllaç: Plec condicions tècniques COMEBE – Full mapa 2020