• Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a empreses i professionals que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a altres línies d’ajuts existents.

El govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació econòmica directa, dotada de dos milions d’euros i pensada per a professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic afectades pel COVID-19.

Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

Donat que el sector turístic està vivint una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19, aquests ajuts estan pensats especialment per aquelles empreses que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés més limitat a d’altres línies d’ajuts generals que s’estan articulant.

Les empreses i professionals que sol·licitin aquest ajut han d’acreditar estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi del COVID-19. A més, caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Per justificar aquest ajut, en el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament, els beneficiaris hauran d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de la seva activitat: lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous, etc.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

Turisme de la Generalitat actualitza diàriament la secció http://act.gencat.cat/covid19/ dins del seu web, creada específicament per compartir el màxim d’informació útil en la complexa situació que vivim.

Pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya